Dealer BMW Premium Arena Kalisz  | telefon 799 600 404 | dojazd

Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez Premium Arena JTB Sp. z o.o Sp. k. na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1)     Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o Sp.k (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: rodo@bednarek.com.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2)     Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)     Administrator przetwarza dane osób, które:

i)       dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

ii)     opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

b)     Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

i)       identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

ii)     zdjęcie profilowe;

iii)    inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

iv)    treść Państwa komentarzy.

v)     dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki  plikom cookies.

3)     Cele i podstawy przetwarzania

a)     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i)       na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)   prowadzeniu fanpage pod nazwą premiumarenakalisz na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

(2)   prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a).

(3)   ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii)     na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii)    na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)     Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)     upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)     inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)     właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)     dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)     dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)     dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)     Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa;

8)     Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9)      Pozostałe informacje

a)     Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)     Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

            Dodatkowo Premium Arena JTB Sp. z o.o Sp.k wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data